اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: کفی قفسه حبوباتی - ۳۸ مورد پیدا شد

۱ . 11033 صفحه 95*40 | 0.7 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۲ . 11028 صفحه 95*35 | 0.7 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۳ . 11046 صفحه 95*30 | 0.7 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۴ . 11022 صفحه 95*25 | 0.7 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۵ . 11017 صفحه 95*20 | 0.7 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۶ . 11032صفحه 95*40 | 0.6 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۷ . 11045 صفحه 95*30 | 0.6 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۸ . 11021صفحه 95*25 | 0.6 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۹ . 11016 صفحه 95*20 | 0.6 میل : می‌دهند، عرض کفی سوپرمارکتی می‌باشد. صفحه قفسه سوپرمارکتی که اصلی ترین جزء قفسه های سوپرمارکتی هستند، طبقه های قفسه محسوب می‌شوند که در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و
۱۰ . حبوباتی شیشه خور 4 قسمتی | 0.7 میل : مشابه است. ابعاد کفی حبوباتی فروشگاهی صفحه های حبوباتی در ابعاد 90*35 در عمق میانگین 20 سانتی متر تولید می‌شوند اما در انواع مختلف یک قسمتی، دو قسمتی، سه قسمتی و چهار